چیستان

1.آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟

 

2. آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

 

3.آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟ 

لبخند

لبخند

لبخند

1.یخ

2.اب روان

3.باران

/ 0 نظر / 22 بازدید